Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ιστορία

Έχοντας εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του γλυκού, η εταιρεία Markidis χάραξε το δικό της - αναγνωρίσιμο από το καταναλωτικό κοινό - στίγμα, με την δημιουργία διακεκριμένων ζαχαρωδών προϊόντων τα οποία ξεχωρίζουν για την λεπτή γεύση και την ποιότητα τους.

Μια σειρά νέων προϊόντων κάθε περίοδο εμπλουτίζει την υπάρχουσα γκάμα, καθώς η εταιρία στοχεύει στο να εξασφαλίζει τις υψηλότερες προδιαγραφές παραγωγής και να ακολουθεί τις νέες γευστικές τάσεις της αγοράς.

Στόχοι

Οι κύριες αξίες που διέπουν την Markidis σε όλη την διάρκεια της ιστορία της είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε κάθε τομέα της ζαχαροπλαστικής, η ευθύνη στον πελάτη και ο ασύγκριτος σεβασμός προς το ανθρώπινο δυναμικό και συνεργάτες της εταιρίας.

Η ποιότητα κρίνεται από την εταιρία ως το πρωταρχικό στοιχείο το όποιο μπορεί να διαφοροποιήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της από τον ανταγωνισμό. την Markidis, η ποιότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ζαχαρώδη προϊόντων της καθώς κυριαρχεί σε όλο το σύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας (από την συγκέντρωση πρώτων υλών μέχρι την διάθεση των τελικών προϊόντων).
Από την αρχή της διαδικασίας, τα πιο εκλεκτά και σωστά υλικά συγκεντρώνονται και προσεχτικά επεξεργάζονται με τις πιο σύγχρονες τεχνικές ώστε να δώσουν εντυπωσιακά ζαχαρώδη με μεταξένια γεύση.

Ομάδα

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρίας είναι η πιο πολύτιμη πηγή της. Πρέπει να είναι σεβαστή και να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα εφόσον πρόκειται οι εταιρικοί στόχοι να υλοποιηθούν. Η Markidis δίνει μεγάλη έμφαση στο προσωπικό, απασχολώντας εξειδικευμένο προσωπικό με τεχνογνωσία στην τέχνη του γλυκού. Επιπλέον, έχει αναπτύξει μηχανισμούς έτσι ώστε η εργασιακή περίσκεψη, πρωτοβουλία και συμμετοχή να προωθείται και να επιβραβεύεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εταιρικού κλίματος αμφίδρομης και εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, μία συνθήκη που αποτελούσε από πάντα στόχο της επιχείρησης.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Πολιτική Ηθικού Εμπορίου

Η πολιτική ηθικού εμπορίου που ακολουθεί η εταιρία μας εφαρμόζεται από τους παρακάτω κανόνες:

Η Απασχόληση επιλέγεται ελεύθερα.
• Δεν υπάρχει καμία αναγκαστική, καταπιεστική ή μη εθελοντική εργασία.
• Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγυήσεις ή τα έγγραφα ταυτοποίησής τους στον εργοδότη και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν μετά από έγκαιρη σχετική ειδοποίηση.

Η ελευθερία της δημιουργίας σωματείων και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι σεβαστά.
• Οι εργαζόμενοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ή να δημιουργούν εργατικά σωματεία της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά.
• Ο εργοδότης υιοθετεί μια ανοικτή στάση απέναντι στις δραστηριότητες των εργατικών σωματείων και τις οργανωτικές δραστηριότητες τους.
• Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υφίστανται διακρίσεις και έχουν πρόσβαση ώστε να εκτελούν τα καθήκοντα εκπροσώπου στο χώρο εργασίας.
• Σε περίπτωση που το δικαίωμα στην ελευθερία της δημιουργίας σωματείων και της συλλογικής διαπραγμάτευσης περιορίζεται από τη νομοθεσία, ο εργοδότης διευκολύνει και δεν παρεμποδίζει την ανάπτυξη των παράλληλων μέσων για ανεξάρτητες, ενώσεις και διαπραγμάτευση.

Οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και υγιεινές.
• Θα παρέχεται ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα γνώση της βιομηχανίας και των ειδικών κινδύνων. Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών που προκύπτουν από, συνδέονται με, ή συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, με την ελαχιστοποίηση, στο μέτρο που αυτό είναι λογικώς εφικτό, των αιτιών των κινδύνων που ενυπάρχουν στο περιβάλλον εργασίας.
• Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν τακτική και καταγεγραμμένη κατάρτιση σε θέματα υγιεινής και ασφαλείας, και τέτοια εκπαίδευση θα επαναλαμβάνεται για νέους εργαζόμενους ή εργαζόμενους που έχουν επανατοποθετηθεί σε άλλη θέση.
• Θα παρέχεται πρόσβαση σε καθαρή τουαλέτα και πόσιμο νερό, και, αν απαιτείται, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής για την αποθήκευση τροφίμων.
• Το περιβάλλον διαμονής, όπου προβλέπεται, θα είναι καθαρό, ασφαλές, και θα ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες των εργαζομένων.
• Η εταιρεία τηρώντας τον κώδικα θα αναθέσει την ευθύνη για την υγεία και την ασφάλεια σε έναν ανώτερο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Δεν θα χρησιμοποιείται παιδική εργασία.
• Δεν θα προσλαμβάνονται παιδιά.
• Οι εταιρείες θα αναπτύξουν ή θα συμμετέχουν και θα συνεισφέρουν στις πολιτικές και τα προγράμματα που στηρίζουν τη μετάβαση του κάθε παιδιού που βρίσκεται να εκτελεί παιδική εργασία για να το ενεργοποιήσουν να παραστεί και να παραμείνει σε προγράμματα ποιοτικής εκπαίδευσης έως ότου δεν είναι πλέον παιδί. «Παιδί» και «παιδικήεργασία» όπωςορίζονταισταπαραρτήματα.
• Τα παιδιά και τα νεαρά άτομα κάτω των 18 ετών δεν θα απασχολούνται τη νύχτα ή υπό επικίνδυνες συνθήκες.
• Αυτές οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των σχετικών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).

Οι μισθοί εργασίας καταβάλλονται.
• Οι μισθοί και οι παροχές που καταβάλλονται για μια τυπική εβδομάδα εργασίας πληρούν, κατ’ ελάχιστο, τα εθνικά νομικά πρότυπα ή πρότυπα αναφοράς του κλάδου, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. Σε κάθε περίπτωση οι μισθοί πρέπει πάντα να είναι επαρκείς για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες και να παρέχουν κάποιο ελάχιστο εισόδημα.
• Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εφοδιάζονται με γραπτές και κατανοητές πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας τους σε σχέση με τους μισθούς πριν από την απασχόλησή τους και για τις λεπτομέρειες των μισθών τους που αφορούν στην περίοδο αμοιβής κάθε φορά που αυτοί καταβάλλονται.
• Μειώσεις μισθών ως πειθαρχικό μέτρο δεν θα επιτρέπονται όπως επίσης τυχόν κρατήσεις από τους μισθούς που δεν προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, χωρίς την ρητή άδεια του εν λόγω εργαζομένου. Όλα τα πειθαρχικά μέτρα θα πρέπει να καταγράφονται.

Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές.
• Οι ώρες εργασίας πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και με τις διατάξεις κατωτέρω, ανάλογα με το ποια παρέχει την μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων. Οι υπορήτρες βασίζονται σε διεθνή πρότυπα εργασίας.
• Οι ώρες εργασίας, εξαιρουμένων των υπερωριών, καθορίζονται με σύμβαση, και δεν θα υπερβαίνουν τις 48 ώρες την εβδομάδα. *
• Όλες οι υπερωρίες πρέπει να είναι εθελοντικές. Οι υπερωρίες θα χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ακόλουθα: την έκταση, τη συχνότητα και τις ώρες εργασίας από μεμονωμένους εργαζόμενους και το εργατικό δυναμικό στο σύνολό της. Δεν θα χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν κανονική απασχόληση. Οι υπερωρίες πρέπει πάντα να αποζημιώνονται με έξτρα χρηματική αμοιβή, η οποία δε θα είναι λιγότερη από το 125% της κανονικής αμοιβής και πάντα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.
• Το σύνολο των ωρών εργασίας σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο επτά ημερών δεν υπερβαίνει τις 60 ώρες, εκτός από τις περιπτώσεις που καλύπτονται από την ρήτρα 6.5 πιο κάτω. • Οι ώρες εργασίας μπορεί να υπερβαίνουν τις 60 ώρες μέσα σε περίοδο επτά ημερών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον πληρούνται όλα τα ακόλουθα:
- αυτό επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο.
- αυτό επιτρέπεται από συλλογική σύμβαση ελεύθερης διαπραγμάτευσης με οργάνωση εργατών που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού.
- λαμβάνονται κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
- ο εργοδότης μπορεί να αποδείξει ότι ισχύουν εξαιρετικές περιστάσεις, όπως οι απρόσμενες αιχμές παραγωγής, ατυχήματα ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
• Στους εργαζομένους θα παρέχεται τουλάχιστον μία ημέρα ρεπό για κάθε περίοδο επτά ημερών ή, εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, δύο ημέρες ρεπό για κάθε περίοδο 14 ημερών.

* Τα διεθνή πρότυπα συνιστούν τη σταδιακή μείωση των κανονικών ωρών εργασίας, κατά περίπτωση, σε 40 ώρες την εβδομάδα, χωρίς μείωση των μισθών των εργαζομένων, καθώς μειώνονται οι ώρες.

Δεν ασκείται καμία διάκριση
• Δεν υπάρχει καμία διάκριση κατά την πρόσληψη, την αποζημίωση, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προαγωγή, τη διακοπή ή τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, την κάστα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη συμμετοχή σε συνδικάτο ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.

Παρέχεται τακτική απασχόληση
• Στο βαθμό που είναι δυνατό, οι εργασίες που εκτελούνται πρέπει να είναι στη βάση αναγνωρισμένης σχέσης εργασίας που καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία και πρακτική.
• Υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους στο πλαίσιο της εργασιακής ή της κοινωνικής ασφάλισης και των κανονισμών που απορρέουν από την τακτική σχέση εργασίας δεν θα αποφεύγονται μέσω της χρήσης της εργασίας βάσει σύμβασης έργου, υπεργολαβίας, ή συμφωνίας για κατ’ οίκον εργασία, είτε μέσω προγραμμάτων μαθητείας όπου δεν υπάρχει πραγματική για μετάδοση των δεξιοτήτων ή παροχής κανονικής απασχόλησης, ούτε θα αποφεύγονται οποιεσδήποτε τέτοιες υποχρεώσεις μέσω της υπερβολικής χρήσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου απασχόλησης.

Δεν επιτρέπεται καμία σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση.
• Απαγορεύεται η σωματική κακοποίηση ή τιμωρία, η απειλή σωματικής κακοποίησης, η σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση, η λεκτική κακοποίηση ή άλλες μορφές εκφοβισμού.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Γραμμή Παραγωγής

Το σύστημα παραγωγής της Markidis αποτελείται από τρεις πρωτογενείς γραμμές οι οποίες καταλαμβάνουν το 65% της εταιρικής παραγωγικής δυνατότητας. Έχοντας δεκαετίες βαθιάς εμπειρίας στην βιομηχανική ζαχαροπλαστική, η εταιρία έχει ειδικευτεί στην παραγωγή σοκολατοειδών, προϊόντων με βάση τα φρούτα καθώς και αρτοποιίας.

Εν συνεχεία, τα προϊόντα με βάση τα φρούτα χωρίζονται περαιτέρω σε δύο επιπλέον γραμμές παραγωγής, την επεξεργασία φρούτου και την δημιουργία α' υλών ζαχαροπλαστικής όπως σιρόπι, επικαλύψεις, γεμίσεις και μαρμελάδες. Από τις υψηλά αυτοματοποιημένες μηχανές καλιμπραρίσματος μέχρι τις υψηλής τεχνολογίας γραμμές επικάλυψης σοκολάτας, η επιχείρηση εγγυάται απρόσκοπτη ροή και τελική διάθεση μοναδικών προϊόντων σοκολάτας.

Επιπλέον, ο εξειδικευμένος και σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός επικάλυψης, γέμισης και κοπτικής φρούτων εξασφαλίζει την επιμελή εκτέλεση της συγκεκριμένης διαδικασίας δραστηριότητας και την ταυτόχρονη παροχή ποιοτικής σταθερότητας, ομοιομορφίας και εν συνεχεία ζαχαρώδη προϊόντων όπως φρούτα, μαρμελάδες, σιρόπια και επικαλύψεις με ενδογενή αξία. Μαζί με τις κύριες γραμμές παραγωγής, η εταιρία λειτουργεί και μια σειρά από δευτερογενή γραμμές όπως την παραγωγή κουφέτου με ή χωρίς επικάλυψη σοκολάτας, εποχιακών ειδών ζαχαροπλαστικής καθώς και Ελληνικών παραδοσιακών συνταγών οι οποίες κατέχουν ισάξια θέση από απόψεως πωλήσεων, ποιότητας και απήχησης στον πελάτη στον μηχανισμό παραγωγής του οργανισμού.

Η Markidis επιπλέον, έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις για την εγκατάσταση νέας και υψηλής τεχνολογίας γραμμής συσκευασίας προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Στην γραμμή παρασκευής, ένας μεγάλος αριθμός ποικίλου τύπου και σχήματος συσκευασίας χρησιμοποιείται, από μικρές συσκευασίες όπως κασετίνα, βαζάκι, bulletin μέχρι συσκευασίες επαγγελματικής χρήσης όπως πλαστικός κάδος( χύμα), για την επαρκή κάλυψη της ευρείας γκάμας προϊόντων Markidis δεδομένο του τύπου και της παραγόμενης ποσότητας κάθε προϊόντος.

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Εγκατεστημένος στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου με κτιριακή οικοδόμηση 4000 τετραγωνικών μέτρων, ο βιομηχανικός χώρος της Markidis αποτελείται από μια μοντέρνα και άρτια εξοπλισμένη εγκατάσταση εφοδιασμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας τα οποία εξασφαλίζουν πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η απόφαση σχετικά με την τοποθεσία της βιομηχανικής μονάδας έχει ληφθεί με γνώμονα δύο σημαντικών παραγόντων, την διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και την μεταφορά τους.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας είναι τοποθετημένες σε περιοχή έτσι ώστε να υπάρχει αφ’ ενός εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο μεταφορών(βασικοί οδική άξονες, λιμάνι Πειραιά - Πατρών, αεροδρόμιο Ελ Βενιζέλου) και αφετέρου μεγάλη εγγύτητα με τους βασικούς προμηθευτές της εταιρίας.Παρόλα ταύτα, η βέλτιστη χρήση των υλικών, του ανθρώπινου δυναμικού και των μηχανημάτων στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας και στην εγκατάσταση του λειτουργικού περιεχομένου της συγκεκριμένης δραστηριότητας υπόκειται στην σχεδίαση και στο πλάνο των μεταποιητικών εγκαταστάσεων.